Ontwikkelingen

cropped-Logo.png

Zorgcollectief Altena is ontstaan vanuit het initiatief van 3 zorgaanbieders om, al in 2011, samen te werken en een alternatief te bieden voor mensen met een beperking of zorgvraag. Een alternatief voor de grote zorgaanbieders die aanbodgericht werken en vaak vanzelfsprekend zorggelden krijgen vanuit het rijk, terwijl de kleine zorgaanbieders ‘op maat’ vraaggerichte zorg kunnen bieden voor een lager tarief! Een alternatief ook voor de gemeenten in het land van Heusden en Altena om als partner jeugdzorg en WMOzorg te faciliteren. Het belangrijkste alternatief zijn we voor de mensen die zorg/begeleiding of therapie nodig hebben. De cliënt centraal, zorg op maat, eigen regie bij de cliënt, kwaliteit voorop, kleinschalig en kwaliteit zijn begrippen die we als speerpunten hebben opgenomen in ons werken en handelen.

Sinds juli 2013 zijn we een vereniging en hebben in onze notulen en huishoudelijk reglement vastgelegd hoe we met elkaar als partner én als zorgaanbieder willen omgaan met cliënten.

Momenteel (2020) telt de vereniging Zorgcollectief Altena 11 actieve leden (zorgprofessionals of zorgorganisaties) die met elkaar samenwerken, elkaar versterken en kennis delen. Zie hiervoor de deelnemerslijst en de folder.

Er zijn per jaar verschillende momenten waarbij de leden elkaar (kunnen) treffen en hun expertise delen ofwel deskundigheidsbevorderende cursussen of trainingen volgen. De meeste ervan zijn op vrijwillige basis. Om de kwaliteit binnen onze vereniging te waarborgen en toetsen zijn er echter ook verplichte bijeenkomsten. De activiteiten die we op jaarbasis organiseren zijn:

  • 6 x per jaar intervisiebijeenkomst bij één van de leden (waarvan 3 verplicht)
  • Jaarlijkse ALV (Algemene Leden Vergadering)
  • Jaarlijkse kwaliteitsbijeenkomst (verplicht)
  • Cursussen en trainingen betaald door de vereniging
  • Collegiale consultatie
  • Presentaties door leden met variërende thema’s

Verder hebben we een appgroep waarin alle leden vertegenwoordigd zijn en waarin informatie gedeeld wordt en men elkaar vragen kan stellen omtrent werk gerelateerde problematiek. We zijn een actieve vereniging en zijn altijd op zoek naar zorgprofessionals die ons verder kunnen versterken en deel willen nemen in onze vereniging. wees welkom om informatie op te vragen bij een van de bestuursleden.

2013 – 2020

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van de zorgwet WMO (vanaf 18 jaar) en jeugdhulpverlening. Al vanaf 2013 is de gemeente actief met zorgorganisaties bezig om de transitie te realiseren. In 2013 zitten de (dan 4) actieve leden in de verschillende overlegtafels en denken actief mee over de manier waarop de transitie in deze regio vorm kan krijgen. Wij vertegenwoordigen de kleine zorgaanbieders en praten met de grote zorgaanbieders en de beleidsmakers van de gemeente, waarbij we ook proberen de belangen van de kleine zorgaanbieders te behartigen.

Vanaf 1 januari 2015 kunnen alle zorgvragers in het land van Heusden en Altena met een zorgvraag terecht bij het zorgloket van de gemeente. Het is ook het moment dat Zorgcollectief Altena actief andere leden (kleine zorgaanbieders) gaat benaderen om mee te doen. Onze vereniging wordt al snel uitgebreid naar 12 zorgaanbieders, waarvan er in de loop van de jaren enkele weer afhaken en anderen aanhaken.

Enkele zorgaanbieders sluiten een contract af met de gemeente voor jeugdhulpverlening, anderen blijven werken via PGB. Wat ons in de 5 jaren die volgen verenigt zijn de gezamenlijke activiteiten, zoals intervisie, kwaliteitsbijeenkomsten, deskundigheidsbevordering, cursussen en trainingen om de kwaliteit te waarborgen en verhogen, maar vooral om elkaar te versterken en ondersteunen.

2020

Dit is het jaar van de Corona. Ook voor ons is het lastig om elkaar live te zien. Sommige bijeenkomsten mochten, met voldoende afstand, door gaan, zoals onze cursus Prikkelverwerking, gegeven door 2 van onze leden, Cora van der Tol en Jamie van Tilborg. Andere bijeenkomsten werden vooral online gegeven, een nieuwe ervaring maar de kwaliteit van de bijeenkomsten was er niet minder om. Veel geleerd, vooral op computertechnisch gebied! Ook zijn we dit jaar voor het eerst actief op de sociale media, Facebook en Instagram. Het is prachtig om ons mooie collectief goed op de kaart te zetten in onze regio.

2021

Zorgcollectief Altena gaat een nieuwe periode in. Er zijn nieuwe bestuursleden die het stokje over hebben genomen, maar de bevlogenheid en betrokkenheid in de vereniging blijft hetzelfde. Er staan weer mooie bijeenkomsten gepland (zie activiteiten) in het nieuwe jaar. We gaan met elkaar verder om onze zorgvragers goed te kunnen blijven ondersteunen en er een mooi jaar van te maken.

2023

Na wat roerige coronajaren, waarin we alle bijeenkomsten online hebben gedaan en daar weer een heleboel van geleerd hebben, is 2023 weer een ‘normaal’ jaar geweest, waarin we elkaar weer ontmoet hebben en zinvolle bijeenkomsten hebben gehad. Buiten de 6 intervisiebijeenkomsten, waarvan 1 Moreel beraad, de ALV en de kwaliteitsbijeenkomst, hebben we ook nog een scholingsavond Zakelijk tekenen gedaan, waarbij we geleerd hebben snel en eenvoudig informatie visueel over te brengen. Ook heeft een van onze leden een avond Rewind Therapie verzorgd die erg interessant was. Op deze manier kun je je eigen deskundigheid uitbreiden zodat je cliënten door kunt verwijzen naar andere vormen van begeleiding of therapie. Op naar 2024, dat heeft weer andere dingen in petto!