2015 – heden

Januari 2015

De transitie is een feit. Sinds 1 januari is de gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van de zorgwet WMO (vanaf 18 jaar) en jeugd.

Voor alle zorgvragers in het land van Heusden en Altena betekent dit dat men met een zorgvraag terecht kan bij het zorgloket van de gemeente. Voor de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem kunt u hierover alle informatie vinden op de website www.loketaltena.nl. Op deze website staan ook de spreekuren, contactinformatie enz. Ook kunt u via ons informatie krijgen of u aanmelden. Wij zullen dan, samen met u, de stappen doorlopen die leiden naar een zorgaanbod op maat.

Wat verandert er voor u als u al zorg ontvangt?

In 2015 houdt u recht op zorg voor de periode die in uw AWBZ- of Wmo-indicatie staat, tot uiterlijk 1 januari 2016. Daarna wordt uw situatie opnieuw bekeken.

Voor beschermd wonen geldt een overgangsrecht van maximaal vijf jaar.

Ruim voordat uw indicatie afloopt neemt de gemeente en/of uw zorgaanbieder contact met u op om afspraken te maken voor de toekomst.

Heeft u op 1 januari 2015 een AWBZ-indicatie voor persoonlijke verzorging of verpleging? Dit heet vanaf 2015 wijkverpleging; u krijgt te maken met de wijkverpleegkundige. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Uw indicatie wordt automatisch omgezet en is geldig tot de huidige einddatum.

De mogelijkheden voor Hulp bij Huishouden blijven voor 2015 bestaan. Als u een PGB heeft voor deze voorziening, dan verandert er wel wat.

Als u een pgb ontvangt dan wordt dit niet meer op uw eigen rekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt het geld en betaalt uw hulpverlener(s).

Januari 2017

Inmiddels is de transitie volledig en is de zorg bij de gemeenten ondergebracht. Zorgcollectief Altena werkt samen aan verbeteren van de kwaliteit. Dit doen we door samen scholingen te volgen, cliënten door te verwijzen naar de zorg die het meest passend is, overleg met de gemeenten, deskundigheidsbevordering door onderlinge kennis over te dragen, intervisiebijeenkomsten en nog veel meer.

De gemeenten weten ons inmiddels te vinden en er is goed overleg en contact. Denkt u dat u in aanmerking komt voor zorg dan moet u de volgende stappen nemen:

Jeugdzorg (kinderen tm 17 jaar)

Via CJG (Centrum Jeugd en Gezin) maakt u een afspraak met een medewerker van het wijkteam. Deze komt bij u op bezoek voor een ‘keukentafelgesprek’. Hier kunt u de problemen van uw kind bespreken en samen met de medewerker van het wijkteam gaan jullie bekijken welke oplossingen er zijn. Deze kunnen binnen uw eigen netwerk liggen, bij de expertise van het CJG of men kan met u kijken naar een zorgprofessional die uw gezin en/of uw kind verder kan helpen. In de folder Jeugdhulp ziet u duidelijk welke stappen er in dit proces gezet worden. Deze kunt u vinden op de website van www.cjgaltena.nl. 

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, voor mensen vanaf 18 jaar)

Met een contactformulier meldt u zich aan bij Loket Altena (www.loketaltena.nl). Dit is nog geen officiële aanvraag voor zorg. Een medewerker komt bij u op bezoek om te horen wat uw problemen precies zijn. Er worden vragen gesteld om een beeld te krijgen van uw persoonlijke situatie. Eerst gaat men na waar oplossingen gevonden kunnen worden.

Alle mogelijkheden worden onderzocht in deze volgorde:

1. Wat zijn uw eigen mogelijkheden om het probleem op te lossen?
Bijv. financieel en lichamelijk.

2. Wat kan uw omgeving voor u betekenen?
Bijv. uw familie, vrienden, buren.

3. Zijn er algemene voorzieningen waar u gebruik van kunt maken?
Bijv. klussendienst, boodschappendienst, tafeltje-dek-je, glazenwasser.

Als deze vragen niet leiden tot een geschikte oplossing wordt de laatste mogelijkheid onderzocht:

4. Is er een individuele voorziening die uw probleem verhelpt?
Bijv. hulp bij huishouden, een woningaanpassing, de deeltaxi, een rolstoel, een scootmobiel.

Op dat moment kan er ook een officieel aanvraagformulier worden ingevuld.